Notulen: Jaarvergadering 2017

19-01-2017 om 20:00 in Café het Schöpke

Aanwezigen: Ria Meeuwissen, Bep & Vic Eggen, Gosé van Waterschoot, Bianca & Ben Simons Josien & Jelle Zelissen, Mariëlle Voncken, Rickie v. d. Bosch, José & Peter Henssen, Frits Haas, Willem Wallekers, Ton Peters en het voltallig bestuur. Afgemeld de dhr. en mevr. Withoot en de heer Voragen.

1) Opening door de voorzitter
De aanwezige dames en heren worden van harte verwelkomd door de voorzitter dhr. Hub Franssen. Ook dit jaar zal een x-aantal onderwerpen via de beamer getoond worden. De aanwezigen kunnen op deze manier meelezen en meekijken betreffend de onderwerpen die behandeld en besproken worden tijdens de vergadering.

2) Verslag door de secretaris
Voorgedragen door Hans Visschers. Alhier in te zien.

3) Verslag penningmeester
Overzicht van inkomsten en uitgaven via de beamer. Veronique Jongen geeft tekst en uitleg daar waar nodig en bespreekt met de vergadering alle vragen die gesteld worden.

Het saldo is minder dan in 2016 voornaamste reden: de kosten van het 55 jarig bestaan feest.

4) Verslag kascommissie Peter Henssen en Ton Peters
Uitgevoerd in eerste week 2016. Alles is in orde bevonden. De kascommissie voegt nog toe dat de gehele boekhouding goed en perfect is bij gehouden. De penningmeester Veronique Jongen kreeg een spontaan applaus nadat de voorzitter haar bedankt had voor haar werkzaamheden. Petra van den Elzen wordt onze nieuwe penningmeester.

5) Verkiezing nieuw lid kascommissie ( Peter Henssen aftredend )
Ton Peters blijft nog 1 jaar aan als kascommissielid. Mevr. Mariёlle Voncken zal plaatsnemen in de kascommissie voor 2017

6) Het buurtfeest was alleen voor leden. Hoe hebben de mensen dit ervaren, is de vraag van meneer Henssen. Mariëlle Voncken opperde het idee om elk jaar een tuinfeest te organiseren voor iedereen. Het geld is aanwezig hiervoor is aldus Mariëlle.

7) Bestuur
De dames Christel Withoot, die veel functies heeft vervuld binnen het bestuur, en Veronique Jongen hebben aangegeven dat zij in 2017 gaan stoppen Beide dames werden bedankt voor hun bijdrage aan het reilen en zeilen binnen het bestuur van onze buurtvereniging. Ria Meeuwissen is het vorig jaar afgetreden Alle drie de dames hebben een presentje ontvangen.

Ria een ’n vlaai, Veronique en Christel een bouquet bloemen. Niemand meldde zich aan als nieuw bestuurslid. Het bestuur heeft nu 7 bestuursleden. Er is nog plaats voor 2 pers.

8) Statuten
De statuten zijn in 1986 in de huidige vorm voor onze vereniging in werking getreden. Op dit moment voldoen ze nog en is er nog geen noodzaak om deze statuten aan te passen. De vergadering kon via de beamer de tekst volgen en de voorzitter gaf daar waar vragen waren tekst en uitleg. De heer Wallekers vraagt of de vereniging ingeschreven staat bij de K.v.K&F?  Het antwoord is ja.

Bij het onderwerp contributie werd de vraag gesteld waarom € 9,00.De voorzitter gaf aan dat de contributie in principe niet verhoogd hoeft omdat de rommelmarkt voldoende opbrengt om alle activiteiten financieel te organiseren. Toch waren de aanwezige leden het snel eens dat die € 9,00 aangepast mag worden en hun voorstel was dan ook de contributie met €1,00 te verhogen tot €10,00. Hiermee was een grote meerderheid het eens.

Dit besluit is geheel volgens het huishoudelijk reglement.

9) Activiteiten 2017
Onderstaande activiteiten werden door het bestuur aan de leden voorgelegd.

  • mrt/apr. Bloesemtocht
  • april Contributie
  • 31 mrt   Paaseieren
  • 29 apr Fietstocht
  • 29 juni Barbecue
  • 7 aug. Motorrit / Vissen
  • 3 sept. Rommelmarkt
  • Vrijwilligersavond
  • 25 nov. Sinterklaas i.s.m. Sur Plu
  • 7 dec. Kerstversiering ophangen

10) Rondvraag
De heer Wallekers informeert of er per jaar een begroting gemaakt wordt? De voorzitter antwoordt dat een begroting niet nodig is. De rommelmarkt zorgt ervoor dat de inkomsten meer dan voldoende zijn om de activiteiten die gepland zijn zonder problemen kunnen doorgaan.
Op de vraag of de vereniging ingeschreven staat bij de Kamer van koophandel. Het antwoord van de voorzitter is ja.

De heer Peter Henssen is tevreden over de buurt-whats app. Hij is van mening dat de app gebruikt moet worden alleen voor serieuze mededelingen en onderwerpen. Er zijn voldoende manieren om andere berichtjes onderling te delen.

Mevrouw José Henssen stelt voor om de huidige kerstversiering te vervangen. De borden hebben hun tijd gehad. De voorzitter geeft aan dat we binnen het bestuur al over dit onderwerp gesproken hebben. We wachten af met welke aanpassingen de gemeente komt. Als er bloembakken komen dan dienen deze door de buurt beplant en onderhouden moeten worden. Als dit gerealiseerd is zal de kerstversiering in zijn geheel aangepast worden, aldus de voorzitter.

Mevrouw Simons-Vliegen vraagt of het mogelijk is als bijv. een activiteit die verschoven wordt naar een andere datum dat externe leden hierover ook een berichtje krijgen. Dat wordt natuurlijk met ja beantwoord.

Het laatste onderwerp dat besproken werd ging over het verkeer in onze straat. Veel inwoners zouden graag meer informatie krijgen van de werkgroep en eventueel ook van andere instanties aangaande de stand van zaken t.a.v. de herindeling van onze straat.

Hans Visschers, secretaris.