Verslag: Jaarvergadering 2017

19-01-2017 om 20:00 uur, Café ’t Schöpke

Aanwezigen: 24 personen

 1. Opening door de voorzitter:
  De aanwezige dames en heren worden van harte verwelkomd door de voorzitter. Hub Franssen.
  Ook dit jaar zullen een x-aantal onderwerpen via de beamer getoond worden. De aanwezigen kunnen op deze manier meelezen en meekijken betreffend de onderwerpen die behandeld en besproken worden tijdens de vergadering.
 1. Verslag secretaris:
  Opgesteld en voorgedragen door Hans.
  Verslag is hier in te zien.
 1. Verslag penningmeester:
  Overzicht van inkomsten en uitgaven via de beamer. Veronique Jongen geeft tekst en uitleg daar waar nodig en bespreekt met de vergadering alle vragen die gesteld worden.
  Het saldo is minder dan in 2016 voornaamste reden: de kosten van het 55 jarig bestaan feest.
 1. Verslag kascommissie:
  Uitgevoerd in eerste week 2016. Alles is in orde bevonden. De kascommissie voegt nog toe dat de gehele boekhouding  goed en perfect bij gehouden is. De penningmeester Veronique Jongen kreeg een spontaan applaus nadat de voorzitter haar bedankt had voor haar werkzaamheden. Petra van den Elzen wordt onze nieuwe penningmeester.
 1. Verkiezing nieuw lid kascommissie:
  Ton Peters blijft nog 1 jaar aan als kascommissielid. Mariëlle Voncken zal plaatsnemen in de  kascommissie voor 2017.
 1. Bestuur mutaties:
  De dames Christel Withoot, die veel functies heeft vervuld binnen het bestuur, en Veronique Jongen hebben aangegeven dat zij in 2017 gaan stoppen Beide dames werden bedankt voor hun bijdrage aan het reilen en zeilen binnen het bestuur van onze buurtvereniging. Ria Meeuwissen is het vorig jaar afgetreden Alle drie de dames hebben een presentje ontvangen. Ria een ’n vlaai, Veronique en Christel een bouquet bloemen.
  Niemand meldde zich aan als nieuw bestuurslid, waardoor het bestuur nu uit 7 bestuursleden bestaat. Er is nog plaats voor twee personen.
 1. Activiteiten 2016:
  Hieronder de activiteiten voor 2016 zoals het bestuur ze wil voorleggen aan de aanwezigen:

  • maart/april: bloesemtocht
  • 15 april: Paaseieren rapen + attentie 80-plussers
  • gehele maand april: Contributie
  • 7 mei: Fietstocht
  • 1 juli: Barbecue
  • 6 augustus: Motorrit / vissen
  • 3 september: Rommelmarkt
  • 20 oktober: Vrijwilligersavond
  • 26 november: Sinterklaas i.s.m. Sur Plu
  • 8 december: Kerstborden ophangen + attentie 80-plussers
 1. Statuten
  De statuten zijn in 1986 in de huidige vorm voor onze vereniging in werking getreden
  Op dit moment voldoen ze nog en is er nog geen noodzaak om deze statuten aan te passen. De vergadering kon via de beamer de tekst volgen en de voorzitter gaf daar waar vragen waren tekst en uitleg. De heer Wallekers vraagt of de vereniging ingeschreven stat bij de K.v.K. Het antwoord is ja. Het huishoudelijk reglement.
  Hier werd bij het onderwerp contributie de vraag gesteld waarom € 9,00.
  De voorzitter gaf aan dat de contributie in principe niet verhoogd hoeft omdat de rommelmarkt voldoende opbrengt om alle activiteiten financieel te organiseren.
  Toch waren de aanwezige leden het snel eens dat € 9,00.moest aangepast worden en hun voorstel de contributie met  €1,00 te verhogen tot  €10,00. Hiermee was een grote meerderheid het eens.
 1. Rondvraag
 • De heer Wallekers informeert of er per jaar een begroting gemaakt wordt.
  Antwoord voorzitter: dat een begroting niet nodig is. De rommelmarkt zorgt ervoor dat de inkomsten meer dan voldoende zijn om de activiteiten die gepland zijn zonder problemen kunnen doorgaan.
 • De heer Peter Henssen is tevreden over de buurt-Whatsapp. Hij is van mening dat de app. gebruikt moet worden alleen voor serieuze mededelingen en onderwerpen. Er zijn voldoende manieren om andere berichtjes onderling te delen.
 • Mevrouw José Henssen stelt voor om de huidige kerstversiering te vervangen. De borden hebben hun tijd gehad.
  Antwoord voorzitter: dit item is binnen het bestuur al besproken. We wachten af met welke aanpassingen o.a.de gemeente komt. Als er bloembakken komen dienen deze door de buurt beplant en onderhouden worden, Als dit gerealiseerd is zal de Kerstversiering in z’n geheel aangepast worden, aldus de voorzitter.
 • Mevrouw Simons-Vliegen vraagt of het mogelijk als bijv. een activiteit die verschoven wordt naar een andere datum dat externe leden hierover ook een berichtje krijgen.

Het laatste onderwerp dat besproken werd ging over het verkeer in onze straat.
Veel inwoners zouden graag meer info krijgen van de  werkgroep en eventueel ook van andere instanties aangaande de stand van zaken t.a.v. de herindeling van onze straat.