Verslag: Jaarvergadering 2016

28-01-2016 om 20:00 uur Café ’t Schöpke

Aanwezigen: 23 personen

 1. Opening door de voorzitter:
  Hub heet eenieder welkom op de jaarvergadering.
  Dit jaar zullen we gebruikmaken van de beamer om alle informatie te projecteren.
 1. Verslag secretaris:
  Voorgedragen door Christel.
  Verslag is hier in te zien.
 1. Verslag penningmeester:
  Veronique geeft toelichting op het financiële overzicht. Er zijn verder geen vragen; alles is duidelijk gepresenteerd.
 1. Verslag kascommissie:
  Josien en Peter. Overzichtelijk. Perfect verzorgd. Natellen was niet nodig. Aansluitingen kloppen.
 1. Verkiezing nieuw lid kascommissie:
  Josien zit voor de tweede maal. Peter zal de volgende kascommissie doen samen met Ton Peeters.
 1. Bestuur mutaties:
  Dit jaar aftredende zijn Marlies en Roel. Beiden stellen zich herkiesbaar. Hans Visschers, Petra van den Elzen en Frans Vanderheijden stellen zich beschikbaar en zijn door de aanwezigen unaniem tot het bestuur verkozen.
 1. Activiteiten 2016:
  Hieronder de activiteiten voor 2016 zoals het bestuur ze wil voorleggen aan de aanwezigen:
 • 26 maart Paaseieren rapen + attentie 80-plussers
 • 17 april Keukenhof
 • 4 t/m 8 april Contributie
 • 22 mei Fietstocht
 • 25 juni Barbecue
 • 7 augustus in te vullen activiteit, zoals motorrit/autorit of ??
 • 4 september Rommelmarkt
 • 25 september 55-jarig bestaansfeest
 • 22/23 oktober Vrijwilligersavond
 • 18 november Boogschieten Darten
 • 27 november Sinterklaas i.s.m. Sur Plu
 • 9 december Kerstborden ophangen + attentie 80-plussers

Er is discussie of we wel of niet met de bus naar de Keukenhof moeten gaan dit jaar. Dit vanwege het kostenplaatje wat deze activiteit zich mee brengt. De buurtleden krijgen namelijk ook al het buurtfeest gratis aangeboden. Echter is het overgrote deel voor de busreis en zal deze dan ook in het jubileumjaar plaatsvinden.
De geplande activiteit boogschieten zal dit jaar vervangen worden door darten. Men verwacht dat hier meer animo voor is dan boogschieten.

 1. Stand comité 55-jarig bestaansfeest:
  Hub heeft het ontstaan toegelicht zoals vorig jaar op de jaarvergadering besloten.
  José legt namens de commissie kort uit wat de bedoeling wordt:
 • De exacte inhoud van het feest blijft nog geheim, ook voor het bestuur
 • Het feest is bedoeld alleen voor de leden
 • Het moet een feest worden voor iedereen. Dat betekent dus dat niemand iets hoeft te doen op de dag zelf.
 • Er zal een Heilige Mis in de kerk gehouden worden
 • Rond 13:30 uur zal het feest beginnen en het zal eindigen rond 19:30 uur
 • Locatie zal in Hegge zijn; er wordt nog een keuze gemaakt tussen verschillende locaties
 • Het zal een compleet verzorgd feest worden met eten, drinken en entertainment zonder kosten voor de bezoeker
 • Kosten zijn afhankelijk van het aantal mensen wat deelneemt
 • In het voorjaar zal een aankondiging in de bus vallen bij de buurtbewoners
 • Rond juni/juli zal een opgave gevraagd worden

Peter stelt voor toch de bewoners (niet leden) uit de straat uit te nodigen maar dan wel een eigen bijdrage te vragen (kostprijs). Hub kan zich hier goed in vinden.

Hand en spandiensten welke voor het feest gevraagd worden zullen betaald worden en staan los van wederdiensten. Ieder die zijn bijdrage wil leveren aan bijvoorbeeld het bondschuttersfeest van de Schutterij kan dit dus op persoonlijke titel doen. Hier gaat de buurtvereniging niet tussen zitten. Hoewel zij best haar leden wil polsen middels een briefje.

 1. Huishoudelijk reglement
  Het huishoudelijk reglement is goedgekeurd door de aanwezigen. Jelle vraagt of de statuten niet ook eens aan een update toe zijn.
  Volgend jaar zullen we de statuten zoals wij denken dat ze eruit moeten zien voorleggen aan de aanwezigen op de jaarvergadering.
 1. Rondvraag:
 • Sjaak vraagt waarom de kerstborden dit jaar weer in oorspronkelijke staat zijn opgehangen? Vorig jaar op de jaarvergadering werd dit onderwerp al besproken en zou er vernieuwing plaatsvinden.
  Antwoord bestuur: er is door het bestuur ruimschoots vooraf hierover gesproken en besloten een andere weg in te slaan: In plaats van de kerstborden de nog te plaatsen bloembakken voorzien van een kerstboom en deze vervolgens aan te kleden met lichtjes (op solar) en decoratie.
  Echter heeft de gemeente de bloembakken niet op tijd geleverd en geplaatst gekregen. Daarom zijn we in een overgangsfase belandt en is op het laatste moment besloten alsnog de kerstborden op te hangen naast het hangen van de led verlichting in de bomen bij iedere wegversmalling. Helaas gaven de lampjes wat weinig licht of geen licht door de verlichting van de lantaarnpalen.
  Dit jaar zullen de bloembakken staan en kan het bedachte plan alsnog uitgevoerd worden. Naar de lampjes zal vooraf nog gekeken worden.
  Maico stelt voor om de bewoners eens over een leuke versiering na te laten denken. Eventueel gekoppeld aan een prijs voor het beste idee.
 • José vraagt of het mogelijk is een lijst te krijgen met de leeftijden van de buurtbewoners zodat ze met de inhoud van het feest hier rekening mee kunnen houden.
  Antwoord bestuur: er is een ledenlijst voorhanden waarop de geboortedata van de leden staat indien zij dit hebben doorgegeven bij opgave. Christel zal deze lijst José laten toekomen met als voorwaarde dat er confidentieel mee om wordt gegaan.
 • Huub zou graag nog een keertje gaan kijken bij de AED zoals eerder toegezegd.
  Antwoord bestuur: Hub had dit nog op de planning staan en zal zorgen dat iedere buurtbewoner een uitnodiging ontvangt. Zij die de cursus niet hebben gevolgd kunnen zich dan alsnog opgeven.
 • Peter vraagt of het mogelijk is een smoelenboek à la Facebook te maken voor de buurtbewoners van de straat?
  Antwoord bestuur: Roel geeft aan dit technisch mogelijk is echter speelt privacy hier wel een grote rol in. Het koppelen van namen i.c.m. foto’s en eventueel een huisnummer in de straat lijkt hem dan ook geen verstandig idee.