Verslag: Jaarvergadering 2015

19-01-2015 om 20:00 in Café ‘t Schöpke
Aanwezigen: 21 personen

1) Opening door de voorzitter
Ieder wordt verwelkomd door Hub Franssen
Verslag jaarvergadering 2014 uitgedeeld door Mariëlle. Iedereen krijgt de gelegenheid om dit even door te nemen.

2) Verslag door de secretaris
Voorgedragen door Hub Franssen.
Zie jaarverslag 2014.

3) Verslag penningmeester
Overzicht uitgedeeld door Veronique ter inzage.
Veronique bespreekt kort alle in- en uitgaven uit het overzichten en diept punten uit welke vragen kunnen oproepen.
Verzoek vanuit aanwezigen om de diversenpost verder uit te diepen zodat duidelijk wordt waarom deze kosten zo hoog uitvallen; aanschaf beamer en aanschaf AED.

4) Verslag kascommissie José Henssen en Josine Zelissen
Uitgevoerd in eerste week 2015. Alles is OK bevonden. (decharge)

5) Verkiezing nieuw lid kascommissie ( José Henssen aftredend )
José Henssen is aftredend. Josien Zelissen blijft nog 1 jaar aan als kascommissielid.
Peter Henssen zal voor 2016 als kascommissielid aantreden.

6) Bestuursmutaties
Ria is na 5 jaar aftredende. Zij stelt zich niet herkiesbaar. Ria werd voor haar inzet de afgelopen 5 jaar bedankt.
Niemand meldde zich aan als nieuw bestuurslid, waardoor het bestuur nu uit 7 bestuursleden bestaat.

7) Activiteiten 2015
Onderstaande activiteiten werden door het bestuur aan de leden voorgelegd, waarmee de leden instemden :

 • Mrt./apr.: Bloesemtocht
 • 4 april: Paaseieren
 • April: Contributie
 • 17 Mei: Fietstocht
 • 27 juni: BBQ ( Vakantie pas op 18 juli ) 4 of 11 juli ook mogelijk?
 • 2 aug.: Vissen
 • 6 sept. : Rommelmarkt
 • 26 sept.: Vrijwilligersavond
 • Okt./nov.: Darten
 • 22 nov.: Sint i.s.m. Sur Plu
 • 11 dec.: kerstborden

José Henssen geeft aan dat ze de huidige kerstborden niet meer mooi vindt. Vanuit het bestuur was dit ook al een punt van bespreking. Voorstel is een soort bord te maken of laten maken voor alle lantaarnpalen.
Ook is gedacht over verlichting bij de borden. Is ook voorgesteld aan de gemeente, hier was oor naar maar er is nog geen uitspraak gedaan.
Andere mogelijkheid is nog de banners her en der in de straat te plaatsen. Eventueel verlicht.
Door het bestuur werd aan de leden gevraagd om met ideeën te komen. Het bestuur zal dit komend jaar oppakken.

8) Comité 55-jarig bestaansfeest in 2016
Voorstel vanuit het bestuur is een kleinere opzet te verkiezen. Natuurlijk is het slotwoord hierover door de leden.

 • Victor Eggen; goed om het eenvoudiger te doen.
 • Tim Jongen; wat is de achterliggende gedachte om het kleiner te doen? Hub geeft aan dat er bij het vorige feest (50 jaar) als opmerking is gegeven dat er te weinig aandacht en tijd was voor het reüniegedeelte. Tim denkt dat een kleinere opzet mogelijk een geringe deelname oplevert zoals bij de jaarlijkse barbecue.
 • Peter Henssen; denkt dat kleiner wel mogelijk is door ook oud leden te betrekken. Mogelijk ook meerdere ruimtes maken zodat er wel gelegenheid is om bij te praten. Hoe ga je het inkleden? Zal verderop in het jaar besproken moeten worden door het comité.
 • Riek v/d Bosch: weidefeest een goede optie
  Bianca Simons: ook voormalige leden betrekken in het geheel
 • José Henssen: moet je leden vragen welke 10-15 jaar geen lid meer zijn en mogelijk al buiten Hegge wonen? Zij denkt van niet.
 • Sjaak Withoot: het moet een feest worden waarbij iedereen moet kunnen feesten. Dus meer uit handen geven zodat ook de kartrekkers ruimte hebben om feest te vieren

Vraag is wie er deel zou willen nemen aan het comité?
De volgende personen hebben aangegeven aan het comité deel te nemen:
– Ben Simons
– Gosé van Waterschoot
– Victor Eggen
– Sjaak Withoot
– José Henssen
– Josien Zellissen

Discussie over de behoefte aan een groot comité. Hub is van mening dat het nu beter is om wel al te weten wie in het comité wil plaatsnemen. Uiteindelijk is besloten dat voornoemde leden een stuurgroep vormen en zij over het raamwerk gaan nadenken. Er zal niemand vanuit het bestuur zitting nemen in die stuurgroep. De stuurgroep zal het raamwerk terugkoppelen aan het bestuur. José en Josien zullen het voortouw nemen en de eerste afspraak met de stuurgroep plannen.

9) Rondvraag
Tim Jongen: het is belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft aan het feest deel te nemen. Er mag dus wat geld uitgegeven worden om ook hulp te krijgen bij bijvoorbeeld het afbreken. Denk aan bijvoorbeeld de scouting
Hub Franssen: 1.) er is een briefje rondgegaan om in gesprek te gaan met de gemeente over de verkeerssituatie. Ieder is welkom ook indien je geen briefje hebt gehad. 2.) We hebben sinds gisteren de jeugdprinses van Schinnen in de straat. Afgesproken werd om op dinsdag om 11.00 uur het huis te gaan versieren.

Bedankje: José en Peter Henssen werden alsnog bedankt voor de in september 2013 aangeboden zeecontainer en werkzaamheden. Aan hen werd een kleine attentie aangeboden.