Notulen: Jaarvergadering 2018

24-01-2018 om 20:00 in Café het Schöpke

Notulen jaarvergadering buurtvereniging Hegge 2018

Onderstaande betreft de definitieve notulen welke op de jaarvergadering 23-01-2019 zijn besproken en goedgekeurd.

 Aanwezigen: Ria Meeuwissen, M.v.d. Staak. Bep & Vic Eggen, Bianca & Ben Simons Josien & Jelle Zelissen, Mariëlle Voncken, Rickie v. d. Bosch, José & Peter Henssen, de heer & mevr., Wallekers, Ton Peters, dhr. & mevr. Withoot, Zef Voragen, Mieke Meijers, de heer & mevr. Brouwers, en het voltallig bestuur.

1) Opening door de voorzitter
De aanwezige dames en heren worden van harte verwelkomd door de voorzitter dhr. Hub Franssen. Ook dit jaar zal een x-aantal onderwerpen via de beamer getoond worden. De aanwezigen kunnen op deze manier meelezen en meekijken betreffend de onderwerpen die behandeld en besproken worden tijdens de vergadering.

2) Verslag door de secretaris
Voorgedragen door Hans Visschers.
Zie jaaroverzicht 2018 op onze website.

3) Verslag penningmeester
Overzicht van inkomsten en uitgaven via de beamer. Petra van den Elsen geeft tekst en uitleg daar waar nodig en bespreekt met de vergadering alle vragen die gesteld worden.
Het saldo is dit jaar gestegen dankzij onze rommelmarkt, die dit jaar een topper was.
Sinds mei heeft de vereniging een rekeningnummer bij de Regiobank te Nuth.

4) Verslag kascommissie en Ton Peters
Uitgevoerd in eerste week 2018. Alles is in orde bevonden. De kascommissie voegt nog toe dat de gehele boekhouding goed en perfect is bij gehouden. De penningmeester Petra v.d. Elsen werd door voorzitter bedankt voor haar werkzaamheden.

5) Verkiezing nieuw lid kascommissie (Mariëlle Voncken aftredend )
Mariëlle Voncken blijft  nog 1 jaar aan als kascommissielid. Mevr. Christel Withoot zal plaatsnemen in de kascommissie voor 2018.

6) Bestuur
Het bestuur telt op dit moment 7 leden. Dit betekent dat er nog twee plaatsen open zijn. Wie wil een steentje bijdragen. Wie heeft interesse?
Dit jaar zijn aftredend mevrouw Tilly Vliegen en de heer Hub Franssen. Beide leden stellen zich weer beschikbaar.

9) Activiteiten 2018
Onderstaande activiteiten werden door het bestuur aan de leden voorgelegd.
31 mrt                      Paaseieren
29 apr                       Fietstocht
April                          Contributie
23 juni                      Barbecue
5 aug.                       Motorrit / Vissen
2 sept.                       Rommelmarkt
21 okt.                      Vrijwilligersavond
25 nov.                      Sinterklaas i.s.m. Sur Plu
8 dec.                         Kerstversiering ophangen

Iedereen mag een activiteit ter sprake brengen. Er is behoefte aan iets nieuws. Wij als bestuur zijn een en al oor naar iets nieuws.
De wandeling die op het programma stond is door omstandigheden (ziekte ) niet doorgegaan.

10) Rondvraag
De heer Wallekers informeert of er een wandeling komt. Het antwoord is ja en Mieke Meijers zal dit verder uitwerken.

AED is geplaatst bij huisnummer 108A. De aanschaf is door onze vereniging betaald. De gemeente regelt het onderhoud + aanvullingen, een bedrijf door de gemeente aangewezen neemt nu het totale onderhoud over.
Oproepen AED ligt tussen 15-30. 70 personen hebben een opleiding gevolgd. Ten aanzien van de huidige toestand van het apparaat zal de voorzitter contact opnemen om de gebreken zo snel mogelijk in orde maken.

De heer Henssen vraagt of de site van de vereniging up to date is. Het antwoord wordt gegeven door Roel Vliegen is ja.

De lijst met de telefoonnummers betreffend de WhatsApp wordt bijgehouden en geregeld door de heer Franssen. Deelname is voor iedereen. Even aanmelden is de boodschap aan die mensen die er nog geen gebruik van hebben gemaakt.

De heer Ton Peters vraagt of de wateroverlast in de onderdoorgang Heggervoetpad op te lossen is. Na 3 pogingen is het nog steeds niet gelukt. Rijkswaterstaat is eigenaar en verantwoordelijk. Misschien in samenwerking met de gemeente een brief schrijven de naar Rijkswaterstaat.

De heer van der Staak heeft nog het laatste nieuws,  het betreft de renovatie weg Hegge.De aanbesteding is lopende. In februari is er nog een gesprek met de gemeente en de commissie.Voordat  de aannemer begint krijgen we nog tekst en uitleg met betrekking de werkzaamheden in onze straat.

Als laatste bedankt de voorzitter alle mensen die het afgelopen jaar waar dan ook en op welke manier dan ook iets betekend hebben voor onze vereniging.

Hans Visschers, secretaris.